logo Centrální Evidence Exekucí Exekutorská komora České republiky
Přihlášení pro registrované uživatele

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že Exekutorská komora ČR zpracovává osobní údaje klientů, tj. osob, které využívají služby spočívající ve vyhledávání informací z Centrální evidenci exekucí.

Účelem tohoto textu je informovat stávající i budoucí klienty o zpracování osobních údajů ze strany Exekutorské komory ČR.

Čl. I - Obecné informace

 • Správcem osobních údajů je Exekutorská komora ČR, se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, IČO: 70940517
 • V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@ekcr.cz či na Komoru na adrese podatelna@ekcr.cz. Kontaktovat nás můžete také v sídle či na pobočce Komory v úředních hodinách.
 • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou následující:
  • email: dpo@ekcr.cz
  • adresa: Radnická 14/16, 602 00 Brno, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Dozorovým orgánem Exekutorské komory ČR v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Čl. II - Proč zpracováváme osobní údaje?

 • V souvislosti s poskytování služeb CEE zpracováváme jakožto správce osobní údaje pro tyto účely:
Proč? Na základě jakého právního titulu? Lze se zpracování bránit?
identifikace klienta plnění smlouvy ne
zpracování od doby ukončení smluvního vztahu po dobu promlčení oprávněný zájem ne, ale můžete vznést námitku zpracování
zpracování od doby ukončení smluvního vztahu po zákonnou archivační dobu zákonná povinnost ne
plnění smlouvy (fakturace, reklamace atp.) splnění smlouvy ne
součinnost s orgány veřejné moci zákonná povinnost ne
 • Námitku zpracování můžete vznést kdykoliv. Pokud tak učiníte, máme povinnost vysvětlit Vám, proč na naší straně existují závažné oprávněné důvody pro zpracování. Do té doby omezíme zpracování Vašich osobních důvodů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu.

Čl. III - Jaké údaje zpracováváme?

 • Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste nám uvedli při registraci na webu www.ceecr.cz (identifikační a kontaktní údaje).
 • Vaše údaje nepředáváme do zahraničí, neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování.
 • Mezi zpracovávané údaje patří:
  • jméno a příjmení;
  • uživatelské jméno;
  • emailová adresa;
  • telefonní číslo (pouze pokud jej dobrovolně poskytnete).
 • Cookies, která jsou spojena s užíváním webu www.ceecr.cz, jsou pouze technického charakteru (jsou potřebná k bezproblémovému fungování webu) a neobsahují tedy žádné osobní údaje.

Čl. IV - Kdo s Vašimi údaji pracuje?

 • Počet osob, které mají přístup k Vašim osobním údajům, je minimální. Zpracovávat je mohou pečlivě vybraní zaměstnanci a smluvní partneři.
  Naše zpracovatele lze rozdělit do následujících kategorií:
  • auditoři při plnění zákonných povinností;
  • poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií;
  • poskytovatelé účetních služeb.
 • Všechny výše uvedené osoby jsou vázány mlčenlivostí a dodržují vysoký standard zabezpečení osobních údajů.

Čl. V - Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

 • Osobní údaje zpracováváme po dobu smluvního vztahu.
 • Po ukončení smluvního vztahu osobní údaje zpracovávám v omezené podobě po dobu běhu obecných promlčecích dob a současně po dobu archivace stanovené právními předpisy.

Čl. VI - Jaká máte práva?

 • V souvislosti se zpracování osobních údajů máte právo, abychom:
  • Vám na Vaši žádost sdělili, jaké údaje o Vás uchováváme a jak jsou dále zpracovávány, vč. kopie těchto informací;
  • na Vaši žádost provedli opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů;
  • smazali Vaše údaje, pokud je už nepotřebujeme, jsou zpracovávány nezákonně či musí být vymazány na základě zvláštních právních předpisů;
  • omezili zpracování osobních údajů (po dobu šetření Vámi podané námitky proti zpracování, či v případě podezření z nezákonného zpracování);
  • umožnili přenos osobních údajů k jinému správci.
 • V případě, že dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, budeme Vás informovat o případných rizicích.
 • Se svou stížností nebo podnětem v oblasti zpracování osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n

Čl. VII - Jakými principy se řídíme?

 • Osobní údaje zpracováváme zákonně, transparentně, odpovědně, se vší vážností, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.
 • Údaje zpracováváme pouze pro výslovně a srozumitelně vyjádřené účely, a to způsobem a pomocí prostředků, které jsou s těmito účely slučitelné.
 • Uchovávané osobní údaje způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení a ochranu osobních údajů

Čl. VIII - Závěrem

 • Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.