Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme se Vás ubezpečit, že Vaše osobní údaje zpracováváme zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. V souvislosti s tím bychom Vás rádi informovali, za jakými účely a z jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje, a představili práva, která Vám z pozice subjektů údajů náleží, spolu se způsoby, jakými je můžete vůči Exekutorské komoře ČR uplatnit.

1. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

Exekutorská komora ČR
se sídlem Anglická 140/20, 120 00 Praha 2
tel. číslo: +420 515 917 586
e-mail: podatelna@ekcr.cz
ID DS: vfrai9p

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů EK ČR
se sídlem Radnická 14/16, 602 00 Brno (brněnská pobočka EK ČR)
tel. číslo: +420 515 917 586
e-mail: dpo@ekcr.cz

3. Kategorie osobních údajů, účel, právní základ a doba jejich uchování

Kategorie osobních údajů, účely, právní základ a doba jejich uchování se liší v závislosti na kategoriích subjektů zpracovávaných osobních údajů. V rámci lepší přehlednosti jsme konkrétní informace k jednotlivým zpracováním vložili do odkazů ke každé z kategorií subjektů údajů uvedených níže.

4. Kategorie subjektů údajů

Exekutorská komora ČR při provozu CEE zpracovává osobní údaje:

 1. povinných vedených v CEE (více informací zde);
 2. oprávněných vedených v CEE (více informací zde);
 3. klientů Centrální evidence exekucí (více informací zde);

5. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Z pozice subjektu údajů máte možnost uplatnit tato práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 2. Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 3. Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
 4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
 6. Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

Žádosti o výkon uvedených práv může zasílat:

 1. písemně na adresu Radnická 14/16, 602 00 Brno
 2. elektronicky do datové schránky ID: vfrai9p
 3. elektronicky na e-mail dpo@ekcr.cz

6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s GDPR či s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel. číslo: +420 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
ID DS: qkbaa2n
www.uoou.cz